Arkiv - tidligere indlæg fra forsiden

 

 

 

23-04-2019

 

Datacentre påvirker hvordan målsætninger for vedvarende energi i Danmark opfyldes

 

En række datacentre er planlagte eller under opførelse i Danmark, og Energistyrelsen forventer de vil have et elforbrug på 7 TWh svarende til ca. 17% af det nationale elforbrug i 2030.

 

Med energiaftalen fra 2018 vedtog Folketinget en aftale, der anviser vejen til at nå en VE-andel på ca. 55 pct. i 2030. Datacentrenes forventede elforbrug påvirker, hvor stort behovet for udbygning med vedvarende energi er, for at de 55% kan nås.

 

Ea Energianalyse har bistået Klimarådet i en analyse af store datacentre i Danmark, og hvordan deres elforbrug vil påvirke målsætningen om mindst 55% vedvarende energi i Danmark i 2030. Ea har vurderet, at der bliver behov for øget udbygning med havvind for at nå målet.

 

Analyserne er gennemført med markedsmodellen Balmorel, som kan optimere drift og investeringer i el- og fjernvarmesektoren under forskellige forudsætninger. Endvidere er konsekvenserne for elforsyningssikkerheden analyseret med SISYFOS, der er udviklet af Energistyrelsen og Ea Energianalyse.

 

Klimarådets analyse og baggrundsrapporter kan hentes på deres hjemmeside.

 

 

 

 

16-04-2019

 

 

Ny rapport fra IEA Wind Task 26


Ea Energianalyse har bidraget til en ny rapport, der er udgivet af IEA Wind Task 26.

 

IEA Wind Task 26 – omkostninger ved vindenergi er et internationalt forum med formål om at undersøge den tidligere, nutidige og fremtidige pris for vindenergi. Landene, der er en del af den nye rapport og pt er repræsenterede i IEA Wind Task 26 ved deltagende organisationer, er Danmark, Tyskland, Irland, Norge, Sverige, EU og USA.

 

Denne rapport undersøger trends fra 2008 frem til 2016, der påvirkede prisen for landbaseret vindenergi i hvert land. Ea Energianalyse har skrevet rapportens kapitel om Danmark.

 

Rapporten kan downloades her, og mere information om IEA Wind Task 26 kan findes her.

 

 

18-03-2019

 

 

Ny Task 32 rapport – The future role of Thermal Biomass Power in renewable energy systems

 

Ea Energianalyse har udarbejdet en ny rapport om den fremtidige rolle for energi fra termisk biomasse, der er udgivet af Task 32 under IEA Bioenergy. Rapporten kan downloades på Task 32’s hjemmeside her.

 

I lande hvor vind- og solenergi spiller en vigtig rolle i omstillingen til vedvarende energikilder, opstår en udfordring i og med disse kilder af og til giver mest udbytte på tidspunkter hvor energibehovet er lavt. Bioenergi kan derfor være et godt stabiliserende element i et grønt energisystem, der er domineret af energikilder med variabelt udbytte.

 

I rapporten gives en projektion af det europæiske energisystem gennem et studie af et område domineret af termisk energiproduktion, her eksemplificeret ved Tyskland. De termiske biomasseteknologiers rolle frem mod 2040 er analyseret i to scenarier ved brug af Balmorel-modellen.

 

Studiet konkluderer at de eksisterende priser og forhold ikke vil skabe en større rolle for termisk bioenergi i Tyskland, og dermed Europa. Skal dette ske, er det nødvendigt med ændrede rammebetingelser, såsom f.eks. lavere priser på biomasse og højere CO2-priser.

 

Læs mere om Task 32 her.

 

 

 

 

 

08-03-2019

 

Ny rapport – Thermal Biomass Gasification in Denmark
Ea Energianalyse har udfærdiget en rapport om termisk forgasning af biomasse i Danmark, der netop er blevet udgivet af Task 33 under IEA Bioenergy.

 

Verdensbanken udråbte Danmark som ’leader in green energy’ i 2017, baseret på energieffektivitet, vedvarende energi og adgang til energi. Danske mål og politikker om at udfase fossile brændstoffer har skabt gode forhold for at udvikle teknologier indenfor vedvarende energi, herunder forgasning af biomasse og affald.

 

I rapporten ”Thermal Biomass Gasification in Denmark” (kan downloades her) giver Ea Energianalyse en oversigt over de nuværende aktører, udviklingsaktiviteter og fungerende værker i Danmark, der benytter sig af termisk forgasning af biomasse. Rapporten er delvist finansieret af EUDP.

 

 

15-02-2019

 

Transportberegninger for Enhedslisten
Ea Energianalyse har ved hjælp af bl.a. PETRA-modellen udført konsekvensanalyser og privatøkonomiberegning af effekterne af en række tiltag i vejtransportsektoren.

 

Analyserne er til brug for Enhedslistens nyligt fremlagte klimaplan som omfatter konkrete tiltag frem mod 2030, der viser hvordan Danmarks nettoudledning af drivhusgasser kan gå i nul i 2040.

 

Indenfor vejtransportområdet reduceres CO2-udledningen med 50% i forhold til 2005, bl.a. ved stop for salg diesel- og benzindrevne biler, tilskud til elbiler, højere brændstofafgifter og vejbenyttelsesafgifter.

 

Den fulde klimaplan kan læses her.

 

 

 

11-02-2019

 

 

China Renewable Energy Outlook 2018
Publikationen China Renewable Energy Outlook 2018 gør status for den kinesiske energiomstilling og indeholder opdaterede scenarier for de-carboniseringen af det kinesiske energisystem frem mod 2050. Rapporten blev lanceret i slutningen af 2018 ved flere lejligheder, heriblandt et ved seminar afholdt sammen med International Energy Agency i Beijing i november, og ved den kinesiske pavillon ved COP 24 i Katowice i december.

 

China Renewable Energy Outlook udgives årligt som en del af det femårige program ”Boosting Renewable Energy as part of China’s Energy Revolution” – et multilateralt program anført af China National Renewable Energy Centre. Arbejdet er støttet af Children’s Investment Fund Foundation og de danske og tyske regeringer.

Ea Energianalyse har bidraget til udarbejdelsen af China Renewable Energy Outlook 2018. Læs mere om projektet her.

 

 

 

05-02-2019

 

Energy Outlook for den indonesiske ø Lombok

Energistyrelsen har netop lanceret ’Lombok Energy Outlook’, som viser, hvordan den indonesiske ø med økonomisk fordel kan øge anvendelsen af vedvarende energi i elforsyningen til knap 60 % frem mod 2030.

 

Analyserne for Lombok, som er naboø til Bali, er udført af Ea Energianalyse, og forudsætter at de nuværende tilskud til kul og gas fjernes.

 

Emnet er også blevet behandlet i en artikel i EnergyWatch

Læs om projektet her, og find mere information om Ea Energianalyses projekter i Indonesien her.

 


 

 

 

25-01-2019

 

Ea uddannelse: Kursus med introduktion til Balmorel for Energistyrelsen
Ea Energianalyse holdt i sidste uge et femdageskursus i energisystemsmodellen Balmorel, med fokus på energiplanlægning og analyse af energisektoren i udviklingslande. Kursusdeltagerne, 11 rådgivere fra Global Rådgivning ved Energistyrelsen, blev certificerede som ”Balmorel Analyst and Operator Level 1”.

Der var stor entusiasme omkring kurset, og overvældende positiv feedback efterfølgende.

 

 

 

 

09-01-2019

Intelligente bygninger i et smart energisystem
Sweco og Ea Energianalyse har for Energistyrelsen udarbejdet en vurdering af potentialet for bygningers bidrag til fleksibilitet i el- og varmesystemet. Analysen konkluderer, at der er den største samfundsøkonomiske værdi og rentabilitet ved skift af forsyningsform som f.eks. skift fra naturgas og fjernvarme til el via hybridvarmepumpe, når elpriserne er lave. Endvidere påpeger analysen vigtigheden af, at forbrugertarifferne afspejler de reelle marginale transmissions- og distributionsomkostninger for at mobilisere fleksibilitetspotentialet.

 

Læs analysen ”Energieffektive og intelligente bygninger i et smart energisystem” hvor potentialerne for forskellige fleksibilitetstiltag og rentabiliteten for udnyttelse af disse potentialer vurderes.

 

05-10-2018

Danmark overtager ledelsen af Task 32 med repræsentation fra Ea Energianalyse
Det Internationale Energiagentur har med IEA Bioenergy Task 32 et unikt forum til diskussion og vidensdeling om udviklingen inden for forbrænding og samfyring af biomasse, der er under udbredelse i Danmark og de øvrige medlemslande og er et vigtigt redskab til at nå reduktionsmålene for drivhusgasemissioner. Samarbejdet består mellem 12 medlemslande og i praksis af halvårlige arbejdsmøder med tilhørende workshops, hvor der findes løsninger på aktuelle tekniske emner.


Formålet med den danske deltagelse i gruppen er at formidle danske politikker og løsninger samt resultater fra danske FUD-aktiviteter og projekter om biomasseforbrænding og anlæg samt at indsamle viden om de tilsvarende aktiviteter og markeder i andre lande og formidle dem til det danske netværk. Danmark har været med i Task 32 i over 20 år.


Task 32 har gennem en årrække været hollandsk ledet, men fra næste år overtages ledelsen af Danmark med Morten Tony Hansen fra Ea Energianalyse i spidsen i samarbejde med EUDP. Arbejdet består i at gennemføre gruppens arbejdsprogram, dvs. i at møder og workshops bliver afholdt og rapporteret, der er fremdrift i projekterne, samt at resultaterne bliver formidlet.


Arbejdsprogrammet for 2019-2021 har været under udvikling i 2017-18. Aktiviteterne koncentrerer sig om:

  • Forbedring af små biomassefyringsanlæg - virkningsgrad og emissioner samt ydeevne i virkelig drift
  • Integration af effektiv og brændselsfleksibel biomassekraftvarme i energisystemer
  • Biomassebaseret højtemperaturvarme til industrielle processer
  • Projektsamarbejde med andre arbejdsgrupper i IEA Bioenergy


Ea Energianalyse repræsenterer Danmark i IEA Bioenergy Task 32 og leder gruppen frem til udgangen af 2021. Ea Energianalyse repræsenterer også Danmark i IEA Bioenergy Task 33, der omhandler forgasning af biomasse og affald.


Se evt. mere her.
Se mere om Task 32 på hjemmesiden.

 

 

 

 

Opdateret 14.06.2019

 

 

 

 

 

Ea Energianalyse a/s Gammeltorv 8, 6. sal1457 København KDanmark Tel work60 39 17 16

GEO: 55.675932, 12.575096